اره یکی از ابزار های میباشد که برای قطعه کردن و دو نیم کردن قطعه کار با حرکت رفت و برگشتی و اصطکاکی دندانه با قطعه کار در درودگری و بسیاری از پیشه‌ها و رشته‌های فنی و صنعتی کاربرد دارد.

اره دستی برای بریدن و دونیمه کردن اجسام استفاده می‌شود.که در این دسته انواع اره های سیمی و باغبانی به نمایش گذاشته شده است